پیغام‌های مدیر سیستم

- کد کاربری برای زبان آموزان شعبه تهرانسر: کد ملی 10 رقمی بدون خط تیره و فاصله.
- کد کاربری برای زبان آموزان شعبه طرشت: شماره موبایلی که در فرم ثبت نام درج کرده اید.

- در صورت وجود هرگونه مشکل، به دفتر ثبت نام مراجعه کنید.